2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023/2024
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 για το Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα 11 προβλεπόμενα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α' και Β'). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

Κατά το τρίτο (Γ') εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε τριάντα (30).

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

2st SEMESTER - Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός

Μάθημα

Τύπος Μαθήματος

ECTS

Β1

Food-Borne Infections (Τροφογενείς Λοιμώξεις)

Υ

6

Β2

Epidemiology and Surveillance of Food-Borne Infections (Επιδημιολογία και Επιτήρηση Τροφογενών Λοιμώξεων)

Υ

6

Β3

Food and History of Nutrition - Natural Products and Nutrition (Τρόφιμα και Ιστορία της Διατροφής - Φυσικά Προϊόντα και Διατροφή)

Υ

6

Β4

Nutrition and Sustainability (Διατροφή και Αειφορία)

Υ

6

Β5

Molecular Nutrition (Μοριακή Διατροφή)

Υ

6

 


 Συνοπτική περιγραφή του στόχου και του περιεχομέ­νου των μαθημάτων παρατίθεται:

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

 

Β1

Food-Borne Infections (Τροφογενείς Λοιμώξεις)

Υ

6

 

Στόχος του μαθήματος: Η μελέτη των βακτηρίων, ιων, παρασίτων και μυκήτων που προκαλούν τροφογενείς λοιμώξεις

Περιεχόμενο του μαθήματος: Βακτήρια που εισάγονται με τα τρόφιμα. Τροφογενείς παρασιτώσεις. Τροφογενείς μυκητιάσεις και άλλες τοξικώσεις. Τροφογενείς ιοί.

 

Β2

Epidemiology and Surveillance of Food-Borne Infections (Επιδημιολογία και Επιτήρηση Τροφογενών Λοιμώξεων)

Υ

6

 

Στόχος του μαθήματος: είναι η κατανόηση των αρχών,εννοιών και μεθόδων Επιδημιολογίας, και η επιδημιολογική προσέγγιση μέσα από παραδείγματα λοιμωδών νόσων που μεταδίδονται τροφογενώς. κατανόηση των εργαλείων και μεθόδων διάγνωσης τροφογενών λοιμωδών νοσημάτων δίνοντας έμφαση σε σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογίες διάγνωσης παθογόνων μικροοργανισμών. Επιδημιολογική καμπύλη. Εργαστηριακή επιτήρηση ανοιχτής επιδημίας.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Εισαγωγή στις έννοιες της Επιδημιολογίας. Εισαγωγή στην Κλινική Επιδημιολογία. Εισαγωγή στις έννοιες της Επιδημιολογίας λοιμωδών νοσημάτων. Ταξιδιωτική Ιατρική. Ρόλος/ δράση εθνικών και διεθνών Κέντρων Ελέγχου και Νοσημάτων ως προς την πρόληψη/ επιτήρηση τροφογενών λοιμωδών νοσημάτων. Επιδημιολογικά και Εργαστηριακά δεδομένα. Μέθοδοι-επιδημιολογική καμπύλη. Εργαστήρια αναφοράς. Υπηρεσίες επιδημιολογικής επιτήρησης, ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ,ECDC, CDC, WHO. Δράσεις προστασίας δημόσιας υγείας.Κλασικές και μοριακές τεχνικές διάγνωσης λοιμώξεων (PCR, RFLP, ELISA), Προηγμένες τεχνολογίες μοριακής διάγνωσης (Microarrays, Next Generation Sequencing,Proteomics) και βιοπληροφορικά εργαλεία, παραδείγματα Μοριακής διάγνωσης βακτηριακών και ιικών λοιμώξεων, Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών Μοριακής διάγνωσης. Εργαστηριακή επιτήρηση, ανίχνευση ανοιχτής επιδημίας, Whole genome sequencing-based.

 

Β3

Food and History of Nutrition - Natural Products and Nutrition (Τρόφιμα και Ιστορία της Διατροφής - Φυσικά Προϊόντα και Διατροφή)

Υ

6

 

Στόχος του μαθήματος: Προσεγγίσεις της ιστορίας της διατροφής. Γνώσεις για θεμελιώδεις αρχές των μεθόδων απομόνωσης και χαρακτηρισμού των φυσικών προϊόντων. Ανάλυση των σχέσεων δομής και λειτουργίας τους. Εμβάθυνση σε θέματα ρόλου και σημασίας βιοδραστικών συστατικών και λειτουργικών τροφίμων.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Προσεγγίσεις της ιστορίας της διατροφής. Διατροφή και κατηγορίες της ιστορίας. Διατροφή και Εθνότητες. Διατροφή και Θρησκεία. Πολιτισμική ιστορία της διατροφής και της δίαιτας. Αποκλίσεις και συγκλίσεις στην ανάπτυξη της μαγειρικής κουλτούρας. Προϊόντα φυσικής προέλευσης (Δρόγες), προέλευση (οικογένειες και δρόγες φαρμακευτικών φυτών), Φαρμακολογικές - τοξικολογικές ιδιότητες, δραστικά συστατικά. Ημισύνθεση φυσικών προϊόντων. Φαρμακευτική διατροφή. Φυσικές πρώτες ύλες καλλυντικών. Χημικές αλληλοεπιδράσεις που διέπουν τις σχέσεις (χημική επικοινωνία και χημική προστασία) ανώτερων - κατώτερων οργανισμών του φυτικού και ζωικού βασιλείου. Σχέσεις δομής και βιολογικής δράσης των φυσικών προϊόντων. Βιολογικοί έλεγχοι και συστατικά για ανάπτυξη μεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

 

Β4

Nutrition and Sustainability (Διατροφή και Αειφορία)

Υ

6

 

Στόχος του μαθήματος: είναι η κατανόηση βασικών εννοιών και προβλημάτων στο επίπεδο της Παγκόσμιας Υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση τις επιπτώσεις της φτώχειας και της ανθρώπινης συμπεριφοράς στη διαχείριση των τροφών.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Επαναπροσδιορισμός των αξιών και των συνηθειών της καθημερινότητας για ένα πράσινο μέλλον. Απόθεμα τροφών στον πλανήτη σε συνδυασμό με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Ανεπτυγμένες, αναπτυσσόμενες και υπανάπτυκτες χώρες. Συμπεριφορά ατομική και συλλογική.Βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Πρακτικές.

 

Β5

Molecular Nutrition (Μοριακή Διατροφή)

Υ

6

 

Στόχος του μαθήματος: Εισαγωγή στη Μοριακή Διατροφή.

Περιεχόμενο του μαθήματος: Βασικές πτυχές της βιοχημείας, των υδατανθράκων, των λιπιδίων και των πρωτεϊνών στην διατροφή. Διατροφική φυσιολογία, θρεπτικά συστατικά που λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά. Διατροφική μεταβολομική, ο ρόλος του εντερικού μικροβιώματος, οι μεταβολικοί οδοί στην υγεία και στις ασθένειες. Φυτοχημικά προϊόντα, φυσικά προϊόντα και νέοι θεραπευτικοί παράγοντες. Διατροφή σε καρκίνο και ασθένειες γήρατος Μοριακές μεθοδολογίες και πειραματικά μοντέλα in vitro και in vivo. Γενετικές και μεταβολικές προδιαθέσεις, παράγοντες διατροφικού κινδύνου, παχυσαρκία και ασθένειες.

 

 

Οι φοιτητές θα πραγματοποιήσουν συγγραφή ερευνητικής πρότασης για την ανάπτυξη καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας,
 
εξερευνώντας μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνολογικά προσεγγίσεις που εφαρμόζονται επί του παρόντος στη βιοιατρική έρευνα.
 
 
Τα έργα που θα υποβάλουν οι φοιτητές θα παρουσιάζονται σε διαδραστικές παρουσιάσεις με την συμμετοχή όλων των φοιτητών και
 
καθηγητών του αντικειμένου σε φροντιστηριακές ημερίδες που θα καθοριστούν.