Πληροφορίες ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ/ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Τμήμα Ιατρικής - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εργαστήριο Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος